Regulamin korzystania z serwisu nnwdziecka.pl

Ważny od 01.01.2023 r.

§ 1. Definicje

Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu nnwdziecka.pl" sformułowania oznaczają:

a) Serwis – oznacza oficjalny Serwis internetowy dostępny pod adresem nnwdziecka.pl.

b) Zasoby serwisu – oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu nnwdziecka.pl" materiały, obejmujące w szczególności informacje i artykuły. Na Zasoby Serwisu składają się: Serwis informacyjny oraz Usługi dodatkowe.

c) Serwis informacyjny – oznacza tę część Zasobów Serwisu, do której każdy z Użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu niezależnie od tego czy dokonał procedury rejestracji.

d) Usługi dodatkowe – oznaczają tę część Zasobów Serwisu, do której dostęp Użytkowników indywidualnych uzależniony jest od dokonania przez nich procedury rejestracji. Usługi dodatkowe umożliwiają Użytkownikom indywidualnym zdalną obsługę posiadanych polis ubezpieczeniowych. Usługi dodatkowe dostępne są pod adresem ctu.pl.

e) Użytkownik indywidualny – zwany również Użytkownikiem, oznacza osobę fizyczną korzystającą z Zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

f) Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego Serwisu nnwdziecka.pl"(zwane również Regulaminem) określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie "NNW Dziecka", dalej nazywanego nnwdziecka.pl”.
 2. Właścicielem Serwisu, uprawnionym do dysponowania jego zasobami jest CTU.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sułowskiej 24e/4 we Wrocławiu.
 3. Jeśli posiadasz konto na portalu Facebook lub Google – masz możliwość połączenia go z kontem w naszym Serwisie.
 4. Dodatkowo, w każdym wypadku zostaniesz poinformowany o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych. Zasady te zostały przez Nas zawarte w Polityce Prywatności, udostępnionej zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

§ 3. Określenie zasad dostępu użytkowników indywidualnych do zasobów serwisu

 1. Dostęp do części Zasobów Serwisu określanej jako Serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie Serwisu.
 2. Dostęp do części Zasobów Serwisu określanej jako Usługi dodatkowe uzależniony jest od rejestracji Użytkownika w systemie internetowego Serwisu Tematycznego i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła.
 3. Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

I. Rejestracja użytkownika

 1. Rejestracja Użytkownika indywidualnego następuje w trakcie wypełnienia formularza zakupu polisy ubezpieczeniowej NNW dziecka, udostępnianego na stronie nnwdziecka.pl, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE". Wypełnienie formularza oraz naciśnięcie przez Użytkownika klawisza "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE" jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu nnwdziecka.pl".
 2. Dostęp do Usług dodatkowych jest możliwy niezwłocznie po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika indywidualnego.
 3. Użycie prawidłowego loginu (adresu mailowego Użytkownika) oraz hasła jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się Użytkownika do Systemu i korzystania z Usług dodatkowych.

II. Zobowiązania serwisu

 1. CTU.pl sp. z o.o. zapewnia niezarejestrowanemu Użytkownikowi indywidualnemu nieodpłatny dostęp do zasobów Serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.
 2. CTU.pl sp. z o.o. zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez zarejestrowanego Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w punkcie IX niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego nnwdziecka.pl".

III. Zobowiązania użytkownika indywidualnego

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego nnwdziecka.pl" oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu zakupu polisy.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego adresu mailowego oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

IV. Zablokowanie dostępu do serwisu

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym momencie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
  • podania nieprawdziwych danych osobowych,
  • udostępnienia własnego adresu e-mail lub hasła osobom trzecim,
  • naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora Serwisu.

V. Odpowiedzialność stron

 1. Właściciel Serwisu oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
 3. Właściciel Serwisu nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
 4. Właściciel Serwisu nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 5. Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego adresu e-mail oraz hasła.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu

 1. Dane osobowe Użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w Systemie Serwisu przetwarzane są na zasadach określonych poniżej oraz w klauzulach informacyjnych dostępnych na stronach www Serwisu.
 2. Administratorem Danych osobowych przekazywanych w celu rejestracji w Serwisie jest CTU.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sułowskiej 24e/4 we Wrocławiu.
 3. Informacje dotyczące danych osobowych znajdują się pod adresem: https://nnwdziecka.pl/polityka-prywatnosci
 4. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z Systemu Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 5. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z Systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Systemu Serwisu.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu oraz drogą mailową.
 3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej ze Stron.
 4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie.
 5. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Gospodarczy.