Polityka prywatności serwisu nnwdziecka.pl

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). Wobec powyższego ideafairplay.pl sp. z o.o. przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. CTU.pl sp. z o.o. informuje:

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest CTU.pl sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu 51-180, ul. Sułowska 24e/4. (dalej „My”, albo CTU”) operator internetowej platformy ubezpieczeniowo-fundraisingowej dostępnej pod adresem CTU.pl (dalej „CTU”).

2. Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: [email protected] – temat: „Inspektor danych osobowych”. Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, CTU.pl, ul. Sułowska 24e/4, 51-180 Wrocław.

3. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas dobrowolnego zakładania konta użytkownika portalu lub konta organizacji (także podopiecznego), podczas składania zapytania ofertowego, w trakcie rejestracji na szkolenia stacjonarne i webinary, a także podczas zapisywania się na nasz newsletter.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych przez platformę CTU.pl?

 1. Przetwarzamy Twoje dane w celu:
  • w celu przesłania oferty na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • zawarcia umowy dotyczącej produktu ubezpieczeniowego na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wykonania umowy dotyczącej produktu ubezpieczeniowego, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • informowania o możliwości uzyskania, otrzymania lub wypłacenia uzyskanej darowizny przez daną organizację bądź podopiecznego od momentu złożenia zapytania ofertowego do sfinalizowanego i rozliczonego prowizyjnie zakupu produktu ubezpieczeniowgo przez użytkownika portalu CTU.pl,
  • kontaktowania się w sprawie organizowanych szkoleń, spotkań, konferencji oraz akcji tematycznych dotyczących obszaru funkcjonowania portalu CTU.pl,
  • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • monitorowania jakości usług oraz w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO).

5. Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, abyśmy mogli dokonać kalkulacji i przedstawienia Ci ofert ubezpieczeniowych, a także zweryfikować i aktywować Twoje konto podopiecznego bądź organizacji pozarządowej.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł skorzystać z platformy CTU.pl.

6. Jakie masz uprawnienia wobec CTU.pl w zakresie przetwarzanych danych?

 1. Przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych:

   prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza Twoje dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także następujących informacji o:

   • celach przetwarzania Twoich danych osobowych,
   • kategoriach Twoich danych osobowych przetwarzanych przez administratora,
   • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Twoje dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane,
   • możliwości skorzystania przez Ciebie z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw,
   • prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz w określonych przypadkach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.
  • prawo do sprostowania danych osobowych:

   prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

  • prawo do usunięcia danych osobowych:

   prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:

   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
   • cofnąłeś Swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych,
   • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

   Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora.

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

   prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

   • gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych,
   • gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
   • gdy administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
  • prawo do przenoszenia danych:

   masz prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Administrator danych jest obowiązany udostępnić dostarczone przez Ciebie dane, które spełniają łącznie następujące warunki:

   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych,
   • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową,
   • wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
  • prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych:

   masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych, w tym profilowaniu. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Twoich danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Masz również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu.

   Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:

   • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
   • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której Jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy z administratorem danych,
   • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

   Jesteś uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:

   • pisemnie na adres: CTU.pl Sp. z o.o. ul. Sułowska 24e/4, 51-180 Wrocław,
   • mailowo na adres: [email protected],
   • telefonicznie pod numerem telefonu +48 575 790 280.

   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:

   • pisemnie na adres: CTU.pl Sp. z o.o. ul. Sułowska 24e/4, 51-180 Wrocław,
   • mailowo na adres: [email protected],
   • telefonicznie pod numerem telefonu +48 575 790 280.

7. Gdzie mogę wnieść skargę na sposób przetwarzania danych osobowych?

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w RP do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 1. Podmiotom i instytucjom, umożliwiającym obliczenie, przygotowanie oraz rozliczenie oferty ubezpieczeniowej, w tym Towarzystwom Ubezpieczeniowym wymienionych w punkcie 4,
 2. naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe są ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki,
 3. podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, do których jesteśmy uprawnieni - będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe,
 4. podmiotom przetwarzającym Twoje dane na naszą rzecz – np. nasi podwykonawcy, księgowość, banki i podmioty, świadczące usługi płatności on-line, firmy kurierskie,
 5. organom publicznym, na ich uprawnione żądanie, jak organy nadzoru finansowego, podatkowe, organy ścigania.

Powierzając Twoje dane dbamy o to by podmioty z którymi współpracujemy zapewniały wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych by zapewnić należyte zabezpieczenie i ochronę przekazywanych danych oraz by przetwarzały je zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami RODO.

To że czasami powierzamy przetwarzanie niektórych Twoich danych podmiotom trzecim nie oznacza że tracimy nad nimi kontrolę. W stosunku do tych danych za naszym pośrednictwem wciąż możesz wykonywać swoje prawa określone w niniejszej Polityce Prywatności, a my pilnujemy by wykorzystane były one zgodnie z prawem i tylko w takim zakresie, w jakim ich przetwarzanie tym podmiotom powierzyliśmy.

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Okres przechowywania Twoich danych związany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Oznacza to, że Twoje dane przechowujemy i przetwarzamy tylko tak długo, jak długo jest to niezbędne do celu dla jakiego zostały uzyskane.
 2. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest:
  • twoja zgoda – to okres ten trwa do momentu cofnięcia Twojej zgody lub jej dezaktualizacji (np. gdy zgoda dotyczyła usługi której już nie wykonujemy),
  • konieczność realizacji umowy – to okres ten trwa dopóki wiązać będzie zawarta umowa,
  • obowiązek prawny – dopóki nie zakończy się okres wymagany przepisami,
  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu – do momentu aż interes ten nie ustanie.
 3. Na przykład:
  • dane podane do rejestracji konta w Idea Fair Play przechowywane będą tak długo, jak długo prowadzone będzie Twoje konto – czyli do czasu aż z niego nie zrezygnujesz lub zażądasz jego zamknięcia,
  • dane podane do wysyłki Newslettera lub innego mailingu przechowywane będą dopóki ważna będzie Twoja zgoda na ich dostarczanie.

10. Czy przekazujemy Twoje dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane nie będą przekazywane do państw pozaunijnych, które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii.

11. Pliki Cookies

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę CTU.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających CTU.pl w następujących celach:
  • identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani,
  • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu,
  • dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z CTU.pl.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki składania ofert sprzedaży z uwagi na niezapamiętywanie danych podczas kolejnych kroków składania oferty).
 4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):